Pigma Sketch 2020: Drawing of nature and the people inside the water (Giải 3)

Tên tác phẩm: Drawing of nature and the people inside the water (Giải 3)
Cuộc thi: Pigma Sketch 2020
Họa sĩ: Andre Teng
Quốc gia: Indonesia

Loại bút chính:
PIGMA MICRON

PIGMA BRUSH

Loại bút khác:
GELLY ROLL WHITE

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Sketch và Crosshatching