Pigma Sketch 2020: Aston Db5 (Giải 1)

Tên tác phẩm: Aston Db5 (Giải 1)
Cuộc thi: Pigma Sketch 2020
Họa sĩ: Stuart cutler
Quốc gia: United Kingdom

Loại bút chính:
PIGMA MICRON

PIGMA BRUSH

Cảm nghĩ của họa sĩ:
Tìm ra lại tình yêu của tôi dành cho việc vẽ trong suốt thời gian lệnh đóng cửa. Vẽ trong lúc bị cô lập nhưng dường như phù hợp lúc này. Cố gắng vẽ dấu chấm từ lúc ban đầu và tác phẩm hiện ra có vẻ tốt. Đã thử vẽ nét từ những cây bút khác nhưng Pigma Micron giúp hoàn thành tốt hơn mong đợi.